• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Opis projektu

logo uni

  • Cele projektu - jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gm. miejsko-wiejskiej Jelcz-Laskowice w okresie 14 miesięcy. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i utrzymanie 50 nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Niepublicznym „Mikołajek” w Miłoszycach, w tym 2 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością, realizację 5568 godzin grupowych i indywidualnych zajęć dodatkowych dla łącznie 175 uczniów przedszkola, w tym 10 uczniów z niepełnosprawnością oraz podjęcie działań udoskonalających kompetencje 10 osób z kadry przedszkola.
  • Planowane efekty - wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie miejsc przedszkolnych dzieciom z obszarów wiejskich oraz dzieciom z niepełnosprawnościami, nabyte w projekcie kompetencje nauczycieli implementowane w procesie nauczania kolejnych roczników. Rezultaty projektu mogą oddziaływać także na zwiększenie w regionie aktywności zawodowej rodziców, których nieaktywność zawodowa wynika z konieczności całodziennej opieki nad dzieckiem i brakiem środku finansowych na pokrycie opłat w przedszkolach prywatnych.
  • Wartość projektu 1 285 674,37 zł
  • Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 1 092 238,37 zł